Obchodní podmínky

Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.slevyusteckykraj.cz

obchodní společnosti PERFECT image s.r.o., IČO: 27343049, se sídlem Braňany, Bílinská 16, PSČ 435 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25245.

I. Úvodní ustanovení

 1. PERFECT image s.r.o. provozuje a spravuje portál hromadného nakupování na internetové stránce www.slevyusteckykraj.cz. PERFECT image s.r.o. pronajímá Portál www.slevyusteckykraj.cz a související služby jiným osobám nabízejícím zboží či služby (dále jen „Dodavatelé“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měli možnost prostřednictvím Portálu www.slevyusteckykraj.cz, uzavírat s třetími osobami (dále jen „Uživatelé“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.slevyusteckykraj.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál www.slevyusteckykraj.cz (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Portál www.slevyusteckykraj.cz, a dalším používání Portálu www.slevyusteckykraj.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na Portál www.slevyusteckykraj.cz, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. PERFECT image s.r.o. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. PERFECT image s.r.o. informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu www.slevyusteckykraj.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu www.slevyusteckykraj.cz.
 5. Zpracování osobních dat

  Vyplněním Vašich osobních údajů se PERFECT image s.r.o., se sídlem Bílinská 16, 43522 Braňany, IČ 27343049, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Datová schránka, Datum narození, Doručovací adresa, Email, Jméno, Podpis, Předmět sdělení, Příjmení, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, 87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu 87.1 Dokumenty na vědomí S1 87.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S1 . Tyto údaje zpracováváme za účelem právní povinnost, Splnění smlouvy,. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Datová schránka, Datum narození, Doručovací adresa, E-mail, Jméno, Podpis, Předmět sdělení, Příjmení, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem právní povinnost, Splnění smlouvy,.

  Vaše práva

  Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@perfectimage.cz nebo na sídlo naší společnosti: PERFECT image s.r.o., Bílinská 16, 43522 Braňany.

II. Použití Portálu www.slevyusteckykraj.cz

 1. Přístup a používání Portálu www.slevyusteckykraj.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu www.slevyusteckykraj.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. PERFECT image s.r.o.  není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem. PERFECT image s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. PERFECT image s.r.o. pronajímá Portál www.slevyusteckykraj.cz. dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu www.slevyusteckykraj.cz. PERFECT image s.r.o.  neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu www.slevyusteckykraj.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu www.slevyusteckykraj.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu www.slevyusteckykraj.cz jsou ceny za nákup voucheru. Slevyusteckykraj.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu www.slevyusteckykraj.cz.
 4. PERFECT image s.r.o.  nezaručuje nepřerušený přístup na Portál www.slevyusteckykraj.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu www.slevyusteckykraj.cz. PERFECT image s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu www.slevyusteckykraj.cz , včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu www.slevyusteckykraj.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu www.slevyusteckykraj.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu www.slevyusteckykraj.cz,  může dojít k opuštění Portálu www.slevyusteckykraj.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. PERFECT  image s.r.o.  si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál www.slevyusteckykraj.cz.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu www.slevyusteckykraj.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu www.slevyusteckykraj.cz třetím osobám.

III. Osoba spotřebitele a poučení Uživatelů-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy

 1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele.
 2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li 
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo 
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy 
  1. o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, 
  11. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o zájezdu z jiného důvodu než je porušení povinnosti Dodavatele, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Dodavateli odstupné, které Dodavatel uvede v potvrzení o zájezdu.
 5. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl. Spotřebitel je povinnen o porušení smlouvy Dodavatelem a odstoupením od smlouvy průkazným způsobem informovat PERFECT image s.r.o..
 6. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže. Kopie tohoto odstoupení je povinen zaslat emailem nebo poštou PERFECT image s.r.o..
 7. Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. IV. a V. Podmínek.
 8. Odstoupí-li spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 9. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 10. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí. O tomto kroku je povinen informovat PERFECT image s.r.o..

IV. Poučení Spotřebitelů o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalších podmínkách uplatňování těchto práv

 1. Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zájezd má vadu, nemá-li vlastnosti, o nichž Dodavatel Spotřebitele ujistil, nebo které Spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával.
 2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.
 4. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.
 5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
 6. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.
 7. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 8. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat.
 9. Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 11. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.
 12. Pokud jde o zájezd, tak nemá-li vlastnosti, o nichž Dodavatel Spotřebitele ujistil, nebo které Spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí Dodavatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li Dodavatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel určí, může si Spotřebitel zjednat nápravu sám a Dodavatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud Dodavatel odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu Spotřebitele.
 13. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li pořadatel opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí pořadatel na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.
 14. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.
 15. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.
 16. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
 17. V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
 18. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

V. Poučení Spotřebitelů o zvláštních právech při koupi použité věci

 1. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli za právní vadu, jakož i za faktickou vadu použité věci v případě, kdy lze hovořit o vadě vzhledem ke stáří věci, míře jejího předchozího používání a opotřebení.
 2. Projeví-li se na věci vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použité věci v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, vyjma vad, pro které byla ujednána nižší cena, vyjma vad odpovídajícím obvyklému opotřebení, vyjma vad, které měla věc při jejím převzetí, byť se vady projeví až později, pokud takové vady odpovídají míře používání nebo opotřebení věci v době jeho převzetí Spotřebitelem a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
 4. V případě vady věci, z níž je Dodavatel zavázán, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny. Jestliže by byl nárok Spotřebitele vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat výměnu součásti; není-li možná výměna součásti, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy. Právo na přiměřenou slevu nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže vyměnit součást věci nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
 5. V případě právní vady věci (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozího odstavce) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
 6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 7. Spotřebitel uplatní své právo z vadného plnění vždy bez zbytečného odkladu, přičemž Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. PERFECT image s.r.o. zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Dodavatelem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu www.slevyusteckykraj.cz Zprostředkovanou smlouvu a/nebo osob, které si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení ze světa slev.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, případně obchodní firma a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook, případně bude-li to umožněno i poznámku Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní Osobních údajů, včetně údajů souvisejících s voucherem, který si Uživatel prostřednictvím Portálu www.slevyusteckykraj.cz zakoupil (cenu voucheru a informace o předmětu plnění, ke kterému je Uživatel na základě zakoupeného voucheru oprávněn), a to Dodavateli, který je Uživateli povinen na základě uplatnění Uživatelem zakoupeného voucheru, poskytnout mu příslušné zboží a/nebo služby. PERFECT image s.r.o. je oprávněn předat či zpřístupnit prostřednictvím webového rozhraní Osobní údaje (včetně ceny voucher a informací o předmětu plnění) Dodavateli výhradně za účelem vystavení daňového dokladu v souladu s ust. § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a za účelem realizace předmětu plnění, ke kterému je Uživatel na základě zakoupeného voucheru oprávněn. V případě, že by Uživatel nesouhlasil s předáním výše popsaných osobních údajů příslušnému Dodavateli, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na adresu sídla PERFECT image s.r.o./emailovou adresu  info@perfectimage.cz
 5. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů  PERFECT image s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. V případě a za účelem provádění reklamací, Uživatel souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, jehož se reklamace a/nebo platba, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 6. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat  společnost PERFECT image s.r.o.  o změně ve svých Osobních údajích.
 7. Zpracováním Osobních údajů může společnost PERFECT image s.r.o., jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu www.slevyusteckykraj.cz.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
 9. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti PERFECT image s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu PERFECT image s.r.o., Bílinská 16, 435 22 , Braňany.
 10. V případě, že by se Uživatel domníval, že společnost PERFECT image s.r.o.  nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost PERFECT image s.r.o. o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost PERFECT image s.r.o.  povinna tuto informaci předat. PERFECT image s.r.o. má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 12. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti PERFECT image s.r.o.  a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti PERFECT image s.r.o. na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 13. Uživatel souhlasí, aby společnost PERFECT image s.r.o.  analyzovala a shromažďovala anonymizované údaje o chování Uživatele na Portálu www.slevyusteckykraj.cz, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví Portál www.slevyusteckykraj.cz prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. V případě, že Uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na Portálu www.slevyusteckykraj.cz, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@perfectimage.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.

VII. Autorská práva

 1. PERFECT image s.r.o. je vlastníkem Portálu www.slevyusteckykraj.cz.
 2. Portál www.slevyusteckykraj.cz je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Společnost PERFECT image s.r.o.  vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu www.slevyusteckykraj.cz.
 3. Obsah Portálu www.slevyusteckykraj.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil PERFECT image s.r.o.  předem souhlas.

VII. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči společnosti PERFECT image s.r.o.  prohlašuje a zaručuje, že: 
  1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, 
  2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti PERFECT image s.r.o., jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, před zahájením užívání Portálu  www.slevyusteckykraj.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi, 
  3. bude používat portál www.slevyusteckykraj.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má společnost PERFECT image s.r.o.  právo tyto účty zablokovat a smazat.
 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu www.slevyusteckykraj.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva společnosti PERFECT image s.r.o.  i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí: 
  1. užívat Portál www.slevyusteckykraj.cz v rozporu s těmito Podmínkami, 
  2. komerčně užívat kterékoli části Portálu www.slevyusteckykraj.cz způsobem způsobilým poškodit společnost PERFECT image s.r.o.  a/nebo Dodavatele, 
  3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, 
  4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu www.slevyusteckykraj.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu slevyusteckykraj.cz, 
  5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu www.slevyusteckykraj.cz. Portál www.sklevyusteckykraj.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo spol. PERFECT image s.r.o.  která je v souladu s jeho určením.
 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: 
  1. nebude používat Portál www.slevyusteckykraj.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, 
  2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu www.slevyusteckykrajt.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem www.slevyusteckykraj.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu www.slevyusteckykraj.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne  1.5.2015 

Příloha č. 1 - Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.